beko

Սկզբնաղբյուր

Ձեր կարծիքը

Աննշան կապտուկը կարող էր երեխայի կյանքն արժենալ

ՙՙՀրաշք մայրիկը՚՚ ծննդաբերել է կոմայի մեջ եւ մահացել միայն երեք տարի անց

ՙՙՀրաշք-մայրիկը՚՚ ծննդաբերել է կոմայի մեջ եւ մահացել միայն երեք տարի անց